REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

https://mysticstore.pl/

 

 

 1. Informacje ogólne

   1. Właścicielem sklepu internetowego https://mysticstore.pl/ jest TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 44-100  Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001056120, numer NIP: 6312715628
   2. Dane teleadresowe Sprzedawcy, umożliwiające Kupującemu szybki kontakt ze Sprzedawcą i efektywną pomoc dotyczącą działalności sklepu, są następujące:
    1. adres pocztowy: ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice;
    2. numer telefonu: tel.: +48 696 960 099 ( od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16).
    3. adres poczty elektronicznej: biuro@mysticstore.pl;
    4. adres pocztowy, gdzie należy kierować zwroty Produktów: ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice
 2. Pojęcia

   1. Adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);
   2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
   3. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy Produktów;
   4. Sprzedawca – TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 44-100  Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001056120, numer NIP: 6312715628.
   5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   6. Kupujący, Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
   7. Produkt – rzecz dostępna w ofercie sklepu internetowego będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
   8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   9. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych;
   10. Sklep Internetowy – serwis internetowy https://mysticstore.pl/, którego właścicielem jest Sprzedawca;
   11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
   12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Zasady ogólne sprzedaży

  Sprzedaż Produktów drogą elektroniczną następuje poprzez Sklep Internetowy https://mysticstore.pl/. Sklep Internetowy umożliwia prezentację Produktów oraz ich zakup przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia.

  Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego jest dostęp poprzez urządzenie teleinformatyczne z dostępem do Internetu, posiadanie oraz dostęp do poczty elektronicznej.

  Zakup Produktów drogą elektroniczną jest dobrowolny.

  Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia prawdziwych danych, w tym danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

  Informacje, materiały, prezentacje lub ceny Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży

   1. Kupujący każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży zapoznaje się z Regulaminem sklepu internetowego.
   2. Cena Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego podana jest w opisie Produktu i stanowi cenę brutto. W przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę cena może być ustalana indywidualnie.
   3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest umieszczenie w Formularzu Zamówienia wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a ponadto numeru telefonu i adres e-mail. Opcjonalnie Klient ma możliwość podania nazwy przedsiębiorstwa oraz numeru NIP przedsiębiorstwa. W razie podania przez Kupującego niekompletnych danych oraz braku możliwości skontaktowania się z nim w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych Kupującego umożliwiających realizację Zamó
   4. Kupujący dokonuje zakupu Produktu składając Zamówienie za pomocą Formularza Zamów. Proces złożenia Zamówienia przebiega w ten sposób, iż po dokonaniu wyboru Produktu w Sklepie Internetowym, Kupujący dodaje Produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” (lub innego równoznacznego). W przypadku chęci zakupu kilku Produktów, czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów. Po zakończeniu procesu wyboru produktów, należy przejść do „Koszyka”, a następnie podać dane, o których mowa w ust. 3 oraz wybrać sposób dostarczenia Produktów. Produkty są dostarczone Kupującemu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Jeżeli wybrano sposób dostarczenia Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej i dane odbiorcy przesyłki mają być inne, niż dane Kupującego, należy wpisać dane odbiorcy Zamówienia i adres, na który ma nastąpić dostawa Produktów oraz kontaktowy numer telefonu. Następnie należy zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego i Politykę Prywatności oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub inny równoznaczny).
   5. Kupujący może również złożyć Zamówienie przy użyciu Konta Klienta, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu.
   6. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówione Produkty oraz koszty przesyłki w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedającego według poniższych danych:
     • TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bank  ING BANK ŚLĄSKI Rachunek nr: 22 1050 1298 1000 0090 8270 0569. Wypełnienie Formularza Zamówienia nie powoduje automatycznie zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero w momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę w sposób opisany w ust. 8.
   1. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca weryfikuje możliwość jego realizacji. Jeżeli realizacja Zamówienia złożonego przez Kupującego nie jest możliwa, na adres e-mail Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna, nie później niż w terminie 5 dni roboczych po złożeniu Zamówienia oraz otrzymania zapłaty za Zamówienie przez Sprzedawcę, z informacją o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak informacji o niemożliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji we wskazanym wyżej terminie jest równoznaczny z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu Zamó Sprzedawca ma również możliwość, przed upływem wskazanego wyżej terminu, złożyć Kupującemu oświadczenie, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia.
   2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny i ewentualnych kosztów przesyłki najpóźniej w przeciągu 2 dni od momentu złożenia Zamó Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia dopiero po otrzymaniu zapłaty za Zamówienie oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W przypadku dokonania zapłaty w drodze przelewu, przez moment zapłaty rozumie się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   3. Kupujący ma możliwość dokonania korekty podanych przez siebie danych osobowych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@mysticstore.pl, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy.
   4. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.
 5. Konto Klienta

   1. Kupujący ma możliwość rejestracji w sklepie internetowym Konta Klienta. Założenie Konta Klienta jest nieobowiązkowe. Konto Klienta daje Kupującemu możliwość bieżącego podglądu realizacji Zamówienia oraz wglądu w historię zamówień złożonych od momentu założenia Konta Klienta.
   2. Aby założyć Konto Klienta, Kupujący musi wypełnić dostępny w Sklepie Internetowym Formularz Rejestracyjny, podając swoje dane takie jak: nazwa użytkownika, adres poczty e-mail, hasło dostępu. Ponadto Kupujący musi zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego i Politykę Prywatności. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
   3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jak i korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta, są nieodpłatne.
   4. Po zarejestrowaniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
   5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznej rejestracji Konta Klienta przez Kupującego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
   6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana:
    1. przez zarejestrowanego Klienta w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, bez podawania przyczyny, wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy listownie na adres Sprzedawcy lub drogą wiadomości e-mail na adres: kontakt@mysticstore.pl Klient w oświadczeniu powinien podać nazwę użytkownika i adres e-mail podany przy rejestracji;
    2. przez Sprzedawcę w sytuacji gdy Klient naruszył/narusza postanowienia Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
    3. przez Sprzedawcę w razie zakończenia świadczenia przez niego usług objętych umową, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
   1. Oświadczenie sprzedawcy o rozwiązaniu umowy może nastąpić poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas rejestracji Konta Klienta.
 6. Prawa i obowiązki Stron

   1. Sprzedawca ma prawo do:
    1. odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu lub w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną i obciążenia w takiej sytuacji Kupującego kosztami transakcji,
    2. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Kupującego i powstania z tego tytułu szkody po stronie Sprzedawcy.
   2. Kupujący zobowiązany jest do:
    1. podania danych prawdziwych i aktualnych,
    2. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,
    3. współpracy ze Sprzedawcą celem realizacji zamówienia,
    4. zapłaty ceny za zakupione Produkty oraz pokrycia kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktów,
    5. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
   1. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 7. Odstąpienie od umowy

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący:
    1. konsumentem
    2. lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejktóry zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, bez podania przyczyny.
   1. Kupującemu będącego przedsiębiorcą innym niż tym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie 1, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane drogą e-mailową na adres: biuro@mysticstore.pl lub pocztą tradycyjną na adres: TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, 44-100  Gliwice, ul. Wincentego Pola 27. Formularz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
   3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nie wywołuje skutków prawnych.
   4. W przypadku złożenia przez Kupującego skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Produkt nie może być uszkodzony w wyniku złego zabezpieczenia na czas transportu przez Kupującego, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego Produktu należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
   5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
   6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania zwrotu towaru, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Produktów do Kupującego. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za Zamówienie. W przypadku zapłaty przez Kupującego w inny sposób, niż przelewem, Kupujący obowiązany jest podać Sprzedawcy w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków. Sprzedawca może też dokonać zwrotu płatności w inny sposób, jeżeli Kupujący wyraźnie zgodził się na ten inny sposób zwrotu i który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztó
   8. Koszt zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
   9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
   10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku umowy sprzedaży:
  1. w której przedmiotem zakupu jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem zakupu jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem zakupu jest produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostanie nierozłącznie połączony z innymi produktami,
   1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedającemu, jak i Kupującemu, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 8.  Reklamacje i zwroty

   1. Biżuteria sprzedawana w naszym sklepie podlega rocznej gwarancji, która nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, tj. zerwania się łańcuszka, zarysowań czy pęknięć kamieni lub zawieszek. W celu złożenia reklamacji prosimy o opisanie problemu oraz przedstawienie wady, załączając jednocześnie zdjęcie wyraźnie przedstawiające wadę, i przesłanie tych informacji drogą elektroniczną na adres email: biuro@mysticstore.pl.
   2. Biżuteria wykonywana na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.
   3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący będący Konsumentem może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
   4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z osobą lub podmiotem niebędącym konsumentem, Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji, z tym że odpowiedzialność Sprzedawcy na zasadzie przepisów o rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona. W takim wypadku nie stosuje się zapisów nin. Regulaminu odnoszących się do roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi za wady.
   5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informację o tym fakcie drogą listowną na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres biuro@mysticstore.pl. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. W przypadkach, w których stwierdzenie wady wymaga dokonania oględzin Produktu, Sprzedawca ma prawo żądać przesłania reklamowanego Produktu na adres: Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice.
   6. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnionąSprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   7. Kupujący odbierając Zamówienie wysłane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
   8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.
   9. Sprzedawca rozstrzygając reklamację bierze pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz żądania Klienta wskazane w reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Klient będący Konsumentem uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży. W razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Kupujący zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Ochrona danych osobowych 

  Wszelkie dane osobowe podane przez Kupującego podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

 10. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Sprzedawca informuje, że w przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Na podstawie art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
  5. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  6. Regulamin obowiązuje od 21.07.2023
  7. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://mysticstore.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem Sprzedawcy: TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 44-100  Gliwice, ul. Wincentego Pola 27.

 

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i przesłać Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice

NIP 6312715628

e-mail: biuro@mysticstore.pl

 

 

Ja/My(*)informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży. Podaję poniżej dane dotyczące zawartej umowy:

 

 • Numer zamówienia:
 • Data złożenia Zamówienia:
 • Data odebrania towaru:
 • Imię i nazwisko Kupującego:
 • Adres Kupującego:
 • Kontaktowy nr telefonu Kupującego:

 

Od umowy odstępuję/odstępujemy(*) w całości/w części w zakresie następujących Produktów(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

W związku z powyższym proszę o zwrot środków za Zamówienie na rachunek bankowy według poniższych danych:

 • Właściciel rachunku:
 • Nazwa banku:
 • Numer rachunku bankowego:

 

 

 

_________________________                       _________________

miejscowość i data                                             Podpis Kupującego/Kupujących

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić